ANBI-Status - Heusden Transparant

Title
Ga naar de inhoud
Omdat onze partij met ingang van 1-1-2015 de ANBI status heeft zijn wij verplicht om specifieke informatie op onze site te vermelden.

De naam van de vereniging is: Heusden Transparant
Het RSIN/fiscaalnummer is: 852631455

De doelstellingen van de vereniging staan vermeld in de statuten en luiden:
Het houden en organiseren van openbare bijeenkomsten, vertegenwoordiging in de gemeenteraad van de Gemeente Heusden, het aanwijzen van kandidaten uit haar leden voor de kieslijst bij gemeenteraadsverkiezingen, het onderhouden en verkrijgen van contacten betreffende specifieke gemeentelijke en/of gewestelijke aangelegenheden en het verkrijgen en onderhouden van contacten met inwoners van de gemeente Heusden.

De namen en de functie van de bestuurders staan vermeld op onze website:www.heusdentransparant.nl. Het bestuur is onbezoldigd.

Informatie over het jaar 2021 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2021.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven  aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht  geschonken aan uitvoeringsaspecten van het Klimaatakkoord. Dat betrof de Regio Hart van  Brabant waar Heusden deel van uit maakt als wel lokale activiteiten op het vlak van  toepassing van zonne-energie als de warmte transitie. Voorts is veel energie gestoken in de  ontwikkeling van Landgoed Steenenburg en de huisvestingsproblematiek in Heusden. Andere  onderwerpen waren, zonder volledig te willen zijn: problematiek Jeugdzorg, Covid-19. Eind  2021 is een start gemaakt met voorbereidingen in het kader van de  gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

In 2021 heeft de Corona pandemie ook invloed gehad op het aantal vergaderingen. Daardoor  is er slechts één (fysieke) ALV gehouden omdat die in digitale vorm moeilijker te realiseren.  Het bestuur heeft vier maal vergaderd, zo mogelijk fysiek en anders middels Zoom.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de  beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site  kunt lezen, verwezenlijken. Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie  vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2021 bedroegen € 3.370,=. De belangrijkste inkomsten (€  2.200,=) komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale  uitgaven, inclusief reservering, in 2021 betroffen een bedrag van € 3.070,77. Deze hadden  betrekking op de website, bank- en vergaderkosten en onvoorzien. Het jaar kon worden  afgesloten met een positief resultaat van € 299,23. Het resultaat over 2021 wordt in negatieve  zin beïnvloedt als gevolg van reeds gedane uitgaven in het kader van de komende  raadsverkiezingen. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31 december 2021, na  toevoeging van het resultaat over 2021, € 5.143,12

Open hier deze informatie in PDF met onze financiële overzichten. (Balans & Specificatie en Lasten)

Informatie over het jaar 2020 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2020.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht
geschonken aan het omgekeerd inzamelen van afval, problematiek Voorste Venne, plan Steenenburg, problematiek Jeugdzorg, Regionale samenwerking, (Regionale) klimaat/energietransitie, Covid-19. In 2020 hebben er als gevolg van de Corona pandemie slechts twee bestuursvergaderingen en één algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken. Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018
– 2022 kunt u elders op deze site lezen.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2020 bedroegen € 3.320,=. De belangrijkste inkomsten (€ 2.100,=) komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2020 betroffen een bedrag van € 2.557,48. Deze hadden betrekking op de website, bank- en vergaderkosten en onvoorzien. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 762,,52. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31 december 2020, na toevoeging van het resultaat over 2020, € 4.808,46.

Open hier deze informatie in PDF met onze financiële overzichten. (Balans & Specificatie en Lasten)


Informatie over het jaar 2019 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2019.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het omgekeerd inzamelen van afval, problematiek Voorste Venne, plan Steenburg, Hart voor Haarsteeg, problematiek Jeugdhulp, Regionale samenwerking, klimaat/energietransitie, stikstof en Pfas. In 2019 hebben er drie bestuursvergaderingen en twee algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2019 bedroegen ruim € 3.365, de belangrijkste inkomsten (€ 2.090) komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2019 betroffen een bedrag van € 2.102. Deze hadden betrekking op de website en bank- en vergaderkosten. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 1.262. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31 december 2019, na toevoeging van het  resultaat over 2019, € 4.075.

Informatie over het jaar 2018 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2018.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het omgekeerd inzamelen van afval, revitalisering Voorste Venne, plan Steenburg, Hart voor Haarsteeg en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Ook hebben de gemeenteraadsverkiezing 2018 plaatsgevonden. In 2018 hebben er drie algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden en een viertal algemeen bestuursvergaderingen.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2018 bedroegen ruim € 9.000, de belangrijkste inkomsten (ruim € 7.900) komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2018 betroffen een bedrag van € 8.171. Deze hadden betrekking op de website, bank- en vergaderkosten en met name kosten van de verkiezingscampagne. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 843. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31 december 2018, na verrekening van het  resultaat over 2018, € 2.817,=.

Informatie over het jaar 2017 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2017.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het voortbestaan van openluchtzwembad Het Run, volume (sociale) woningbouw en starterswoningen, revitalisering Voorste Venne en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de gemeenteraadsverkiezing 2018. In 2017 hebben er twee algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden en een viertal algemeen bestuursvergaderingen.

 
 
Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen.

 
 
Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2017 waren € 2.650,=, de belangrijkste inkomsten komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2017 betreffen een bedrag van € 3.262,=. Deze hadden betrekking op de website, bank- en vergaderkosten. Het negatieve resultaat werd veroorzaakt als gevolg van de kosten die gemoeid waren met de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag voor de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31-12-2017, na verrekening van het  resultaat over 2017, € 1.934 ,=.

Informatie over het jaar 2016 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2016.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het voortbestaan van openluchtzwembad Het Run, Bodemverontreiniging Metal Valley, buitenonderhoud scholen, woningbouw in het plan Donkhof, revitalisering Voorste Venne en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2016 waren € 3.010,=, de belangrijkste inkomsten komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2016 betreffen een bedrag van € 2.265,=. Deze hadden betrekking op de website, bank- en vergaderkosten. Het eigen vermogen van de partij bedroeg ultimo 2016 € 2.546,=

© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
Terug naar de inhoud