ANBI-Status - Heusden Transparant

Title
Ga naar de inhoud
Omdat onze partij met ingang van 1-1-2015 de ANBI status heeft zijn wij verplicht om specifieke informatie op onze site te vermelden.

De naam van de vereniging is: Heusden Transparant
Het RSIN/fiscaalnummer is: 852631455

De doelstellingen van de vereniging staan vermeld in de statuten en luiden:
Het houden en organiseren van openbare bijeenkomsten, vertegenwoordiging in de gemeenteraad van de Gemeente Heusden, het aanwijzen van kandidaten uit haar leden voor de kieslijst bij gemeenteraadsverkiezingen, het onderhouden en verkrijgen van contacten betreffende specifieke gemeentelijke en/of gewestelijke aangelegenheden en het verkrijgen en onderhouden van contacten met inwoners van de gemeente Heusden.

De namen en de functie van de bestuurders staan vermeld op onze website:www.heusdentransparant.nl. Het bestuur is onbezoldigd.

Informatie over het jaar 2020 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2020.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het omgekeerd inzamelen van afval, problematiek Voorste Venne, plan Steenenburg, problematiek Jeugdzorg, Regionale samenwerking, (Regionale) klimaat/energietransitie, Covid-19. In 2020 hebben er als gevolg van de Corona pandemie slechts twee bestuursvergaderingen en één  algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2020 bedroegen ruim € 3.365,=. De belangrijkste inkomsten (€ 2.100,=) komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2020 betroffen een bedrag van € 2.602,48. Deze hadden betrekking op de website, vergaderkosten, bank- en vergaderkosten en onvoorzien. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 717,52. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31 december 2020, na toevoeging van het  resultaat over 2020, € 4.808,46.

Informatie over het jaar 2019 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2019.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het omgekeerd inzamelen van afval, problematiek Voorste Venne, plan Steenburg, Hart voor Haarsteeg, problematiek Jeugdhulp, Regionale samenwerking, klimaat/energietransitie, stikstof en Pfas. In 2019 hebben er drie bestuursvergaderingen en twee algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2019 bedroegen ruim € 3.365, de belangrijkste inkomsten (€ 2.090) komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2019 betroffen een bedrag van € 2.102. Deze hadden betrekking op de website en bank- en vergaderkosten. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 1.262. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31 december 2019, na toevoeging van het  resultaat over 2019, € 4.075.

Informatie over het jaar 2018 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2018.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het omgekeerd inzamelen van afval, revitalisering Voorste Venne, plan Steenburg, Hart voor Haarsteeg en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Ook hebben de gemeenteraadsverkiezing 2018 plaatsgevonden. In 2018 hebben er drie algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden en een viertal algemeen bestuursvergaderingen.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2018 bedroegen ruim € 9.000, de belangrijkste inkomsten (ruim € 7.900) komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2018 betroffen een bedrag van € 8.171. Deze hadden betrekking op de website, bank- en vergaderkosten en met name kosten van de verkiezingscampagne. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 843. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31 december 2018, na verrekening van het  resultaat over 2018, € 2.817,=.

Informatie over het jaar 2017 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2017.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het voortbestaan van openluchtzwembad Het Run, volume (sociale) woningbouw en starterswoningen, revitalisering Voorste Venne en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de gemeenteraadsverkiezing 2018. In 2017 hebben er twee algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden en een viertal algemeen bestuursvergaderingen.

 
 
Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen.

 
 
Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2017 waren € 2.650,=, de belangrijkste inkomsten komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2017 betreffen een bedrag van € 3.262,=. Deze hadden betrekking op de website, bank- en vergaderkosten. Het negatieve resultaat werd veroorzaakt als gevolg van de kosten die gemoeid waren met de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag voor de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31-12-2017, na verrekening van het  resultaat over 2017, € 1.934 ,=.

Informatie over het jaar 2016 i.v.m. ANBI status
Activiteiten in 2016.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het voortbestaan van openluchtzwembad Het Run, Bodemverontreiniging Metal Valley, buitenonderhoud scholen, woningbouw in het plan Donkhof, revitalisering Voorste Venne en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken.
Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2016 waren € 3.010,=, de belangrijkste inkomsten komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2016 betreffen een bedrag van € 2.265,=. Deze hadden betrekking op de website, bank- en vergaderkosten. Het eigen vermogen van de partij bedroeg ultimo 2016 € 2.546,=

© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
Terug naar de inhoud