ANBI-Status - Heusden Transparant

Logo HT
Title
Ga naar de inhoud
Omdat onze partij met ingang van 1-1-2015 de ANBI status heeft zijn wij verplicht om specifieke informatie op onze site te vermelden.

De naam van de vereniging is: Heusden Transparant
Het RSIN/fiscaalnummer is: 852631455

De doelstellingen van de vereniging staan vermeld in de statuten en luiden:
Het houden en organiseren van openbare bijeenkomsten, vertegenwoordiging in de gemeenteraad van de Gemeente Heusden, het aanwijzen van kandidaten uit haar leden voor de kieslijst bij gemeenteraadsverkiezingen, het onderhouden en verkrijgen van contacten betreffende specifieke gemeentelijke en/of gewestelijke aangelegenheden en het verkrijgen en onderhouden van contacten met inwoners van de gemeente Heuden.

De namen en de functie van de bestuurders staan vermeld op onze website: www.heusdentransparant.nl. Het bestuur is onbezoldigd.

Activiteiten in 2016.
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht geschonken aan het voortbestaan van openluchtzwembad Het Run, Bodemverontreiniging Metal Valley, buitenonderhoud scholen, woningbouw in het plan Donkhof, revitalisering Voorste Venne en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Hoofdlijnen van beleid
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site kunt lezen, verwezenlijken. Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten over het jaar 2016 waren € 3.010,=, de belangrijkste inkomsten komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale uitgaven in 2016 betreffen een bedrag van € 2.265,=. Deze hadden betrekking op de website, bank- en vergaderkosten. Het eigen vermogen van de partij bedroeg ultimo 2016 € 2.204,=


© 2018 - Heusden Transparant. Alle rechten voorbehouden.
Webhosting & Design by Conective.nl
anbi
Terug naar de inhoud